logo blokjes

Nieuwsberichten

Begroting Leystromen
De afgelopen maanden hebben we een intensief en frequent contact gehad met Leystromen vanwege de begroting. We mogen zeggen dat de begroting er gedegen uitziet. Er is weer ruimte om te investeren in de woningen. Wij als huurdersorganisaties hadden graag gezien dat de kwaliteit van de woningen ook een impuls konden krijgen maar dat zat er afgelopen jaar niet in. We hebben wel afgesproken dat indien er ruimte (in financiële zin) ontstaat dit aangewend zal gaan worden om de kwaliteit van de woningen te verbeteren.

Wel dient gezegd te worden dat de overheid wederom een groot financieel offer vraagt van de huurder. Toch blijven we vasthouden aan voldoende betaalbare woningen in onze woonkernen. Wij zullen u dan ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen, want maatwerk leveren voor u als huurder blijft bij ons een belangrijk item om het woongenot te verhogen.

Hieronder een overzicht van actuele berichten:

23-3-2020
Schuldhulpverlening in Gilze en Rijen gaat door!!

Beste allen,

In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat mensen die financiële problemen hebben, weten dat schuldhulpverlening door PLANgroep nog steeds gewoon bereikbaar is!

Wilt u hier a.j.b. de mensen waar u contact mee heeft op wijzen?

Contactgegevens:

Met vriendelijke groet,

Imke van der Schoot-Brouns

Beleidsmedewerker Armoede, inkomen en schulden
Sociaal Domein

abg gemeente

Werkt voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

T: 088-3821162
E: imkevanderschoot@abg.nl
Postadres: Willibrordplein 1
5131 AV Alphen

Werktijden: maandag de hele dag en dinsdag en donderdag tot 14.00 uur

Terug naar begin archief

25-2-2020
Huurders Leystromen niet te porren voor bestuur

Drie huurdersverenigingen telde woningcorporatie Leystromen tot voor kort. Gebrek aan bestuursleden noopt de drie om de krachten te bundelen. Stichting Huurders Leystromen heeft de notaris al gepasseerd.

"Eén klankbord voor zowel de gemeenten als Leystromen", motiveert Goirlenaar Henk de Groot. Hij wordt voorzitter van de nieuwe stichting, maar zit ook Uw Huurdersraad voor. Dat is de vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders in Gilze en Rijen, Goirle, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam.

Vice-voorzitter van Stichting Huurders Leystromen wordt Michèle de Vries, nu nog de preses van Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek. Beide belangengroeperingen zullen het voorbeeld volgen van Huurdersvereniging Oisterwijk, die eind vorig al door de leden is opgeheven. Er waren geen vervangers voor bestuursleden die om gezondheidsredenen moesten stoppen.

De Groot betreurt het dat maar weinig huurders zich binnen een bestuur willen roeren: "We hebben er twee jaar aan getrokken. Overal in de samenleving is het lastig bestuursleden te vinden. Bij ons telt ook mee dat de achterban aan het verouderen is. Dat gaat ten koste van de animo om invloed uit te oefenen." De keerzijde van de medaille ziet er volgens De Groot positief uit: "Kennelijk is men tevreden over Leystromen. Toch is het belangrijk dat we als huurders niet klakkeloos achter de corporatie en de gemeente aanlopen."

De Groot noemt de energietransitie die eraan zit te komen: "Gaan de woonlasten daardoor niet te hard stijgen? Er is ook in onze gemeenten al veel verborgen armoe."

Ook de beschikbaarheid van woningen is een heet hangijzer: "Nieuwbouw is ondanks het tekort aan grond hard nodig."

Leystromen-directeur Roland Marx waarschuwde vorig jaar echter nog op het gevaar van bouwen voor leegstand. "Ik zeg niet dat we op de rem moeten gaan staan, maar het is wel zaak om verstandig gas te geven", zei hij tegen het Brabants Dagblad. Ook de kwaliteit van de woningvoorraad verdient wat De Groot betreft een kritische blik van huurders: "Onder de 10.000 huurwoningen van Leystromen zijn er nog genoeg waarvan de isolatie te wensen overlaat."

Hangend toilet
Zo vroeg Huurdersvereniging Oisterwijk in 2018 haar leden nog voor welke voorziening zij meer huur zouden willen gaan betalen. Een hangend toilet kwam als topprioriteit uit de bus.

De Groot gaat de komende tijd onderzoeken hoe ook de verschillende bewonerscommissies, gegroepeerd rondom een groep van woningen, binnen de nieuwe stichting een rol kunnen krijgen. Stichting Huurders Leystromen gaat negen bestuursleden tellen.

"Het moet ons lukken om die te vinden", denkt De Groot. Vanuit Oisterwijk hebben zich al twee belangstellenden gemeld: Chris Rokven en Margriet Ooms.

Bron: Tom Tacken - Brabants Dagblad

Terug naar begin archief

24-2-2020
Artikelen van 'De nieuwe wind' februari 2020

huurtoeslag

Hieronder een overzicht van diverse artikelen van 'De nieuwe wind':

Wat verandert er in 2020?

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen?

Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen

WOZ-beschikking binnenkort op de mat

 

Bekijk of download hier de volledige PDF

Bron: www.denieuwewind.nl

Terug naar begin archief

30-1-2020
Meer mensen recht op huurtoeslag

huurtoeslag

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

Gebruik online rekenhulp om te checken of u toeslag kunt krijgen. De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Bekijk of download hier de volledige PDF

Bron: Belastingdienst e.a.

Terug naar begin archief

27-1-2020
Wijkvernieuwing Militaire wijk in Rijen-Zuid

leystromen

Rijen – Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen gaan de militaire wijk in Rijen-Zuid vernieuwen. Dat doen zij in nauwe samenwerking met bewoners. Gezamenlijk zorgen betrokkenen er zo voor dat deze wijk qua woningen, woon- en leefomgeving ook naar de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te leven.

Toekomst
De woningen in deze wijk zijn bijna 70 jaar geleden gebouwd. Ook de inrichting van de wijk is nog van die tijd; een tijd waarin de auto nog geen vanzelfsprekendheid was. Aanleiding om met wijkvernieuwing aan de slag te gaan. En de wijk klaar te maken voor de toekomst. Ook wordt ingezet op het versterken van de ontmoeting en samenwerking tussen bewoners onderling, zodat weer een buurt ontstaat waar mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is.

De wijkvernieuwing richt zich daarom op het kwalitatief laten voldoen van de woningen aan de eisen en wensen voor de toekomst, de woonomgeving voor wat betreft openbare ruimte beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van bewoners en op het faciliteren van beter passende sociaal-maatschappelijke aspecten. Het laatste vooral ook door bewoners te stimuleren actief mee te doen om hun (collectieve) wensen te realiseren.

Samen met bewoners
Bewoners spelen een belangrijke rol bij de wijkvernieuwing. Om zicht te krijgen op hoe zij de buurt beleven en de toekomst hiervan zien, werden veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Met als resultaat een bewonersadvies voor de toekomst van de wijk. Daarnaast kwam een bewonerscommissie tot stand. Wijkbewoners gaven aan dat er behoefte was aan ontmoetingsruimte. Leystromen stelde hiervoor een leegstaande woning ter beschikking. Vanuit dit zgn. Gezelschapshuis worden nu activiteiten georganiseerd voor en door bewoners, zoals koffieochtenden en activiteiten voor kinderen.

Wensen en voorkeuren
Duidelijk werd dat bewoners graag in de wijk wonen en dat ook willen blijven doen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan andere woonvormen, zoals bijvoorbeeld appartementen. Om dat te realiseren is een mix van sloop, verkoop en renovatie nodig. Met deze uitgangspunten en gekeken naar de mogelijkheden van de wijk, is aan de bewoners een plan gepresenteerd om te komen tot een wijk met een toegankelijker karakter, een centrale plek en met de functionaliteiten van deze tijd.

Dit plan omvat verkoop van woningen (10%), grootschalig onderhoud (60%) en sloop (30%). Zo ontstaat er ruimte om nieuwe woningen / woonvormen toe te voegen. Roland Marx, bestuurder van Leystromen: "Deze wijkvernieuwing is voor de één ingrijpender dan voor de ander. Maar gelukkig is het merendeel van de bewoners positief en zien ook zij kansen voor de toekomst. Het is een wijk met veel historie waar bewoners vaak al heel lang en met plezier wonen. Dat iedereen in de wijk moet kunnen blijven wonen, staat voor ons dan ook buiten kijf. Maar dan in woningen die beter passen bij de toekomst èn bij de woonwensen van bewoners. Dat betekent verbeteringen op terrein van duurzaamheid en binnenklimaat. Maar ook het toevoegen van andere woningtypologie of de mogelijkheid bieden om een woning te kopen. Want ook daar is concreet vraag naar geweest in de persoonlijke gesprekken die we voerden. We houden natuurlijk aandacht voor betaalbaarheid; dat blijft belangrijk."

Voortgang
In 2020 wordt een concreet plan uitgewerkt met input van bewoners, gemeente Gilze en Rijen en Leystromen. In 2021 wordt dit verder voorbereid om in 2022 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. Bewoners kunnen rekenen op een Medewerker Bewonerszaken, die samen met hen de persoonlijke situatie bespreekt en waar nodig begeleidt.

"Het contact met de bewoners en de bewonerscommissie is cruciaal", zegt Marx. "Samen met de gemeente doen we er alles aan om een en ander goed te laten verlopen. Buiten het persoonlijke contact, zorgen we er continue voor dat bewoners tijdig geïnformeerd zijn."

Wethouder Sandra Diepstraten voegt toe: "Goed om te zien dat Leystromen de woningen in de militaire wijk vernieuwt. Dit betekent ook een verandering voor de mensen die er wonen. Leystromen neemt hen goed mee in alle ontwikkelingen. De opzet van de woningen, het groen en de straten bespreken we graag met wijkbewoners en Leystromen. Met Leystromen bekijken we wat hiervoor het juiste moment is. Als gemeente bereiden we ondertussen ook de vernieuwing van het stationsgebied voor. Er komen nieuwe perrons en de spoorwegovergang aan de Julianastraat willen we vervangen door een onderdoorgang. Met de onderdoorgang verbinden we de militaire wijk met het centrum van Rijen. Ik heb de overtuiging dat iedereen zich straks prettig voelt in zowel de militaire wijk in als het stationsgebied."

Bron: Leystromen persbericht - Susan van de Sanden

UwHuurdersraad is nauw betrokken bij deze plannen.

Terug naar begin archief

10-1-2020
ANBO wijst ouderen op huurtoeslag

anbo

Ouderenbond ANBO wijst ouderen er via een voorlichtingscampagne op dat ze sinds 1 januari mogelijk rechte hebben op huurtoeslag. De regels zijn verruimd en veel ouderen zijn volgens de bond niet op de hoogte van de wijzigingen.

Zo'n 115.000 huishoudens hebben recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. Dat komt omdat de maxiamale inkomensgrens met ongeveer 5000 euro is verhoogd. De Belastingdienst brengt hen daarvan niet actief op de hoogte.

Een alleenstaande AOW'er met per jaar 23.000 euro en een huur van 600 euro per maand kreeg vorig jaar niets en heeft nu recht op 171 euro per maand.

Bron: NOS Teletekst

Terug naar begin archief

1-12-2019
Uitnodiging bewonersavond in december 2019

BESTE HUURDERS VAN LEYSTROMEN,

UWHUURDERSRAAD DE ORGANISATIE VOOR UW BELANGEN BIJ LEYSTROMEN
KOMT WEER NAAR U TOE.
NA 3 JAAR HEBBEN WE ALS BESTUUR BESLOTEN DAT WE GRAAG TEGEMOET
WILLEN KOMEN AAN DE WENSEN VAN DE HUURDER.

WE KOMEN IN ELKE WOONKERN DIT JAAR IN DECEMBER;

10-12 DE HEUVEL TE ALPHEN
11-12 SINT JANSHOEVE TE BAARLE NASSAU
12-12 DE BOODSCHAP TE RIJEN
17-12 CC JAN VAN BESOUW TE GOIRLE
19-12 DE SCHAKEL TE GILZE

NOTEER DIT ALVAST IN UW AGENDA, U BENT DE GAST EN WIJ
VERWELKOMEN U MET EEN KOPJE KOFFIE.

WE STARTEN OM 20:00 UUR EN DE ZAAL IS OPEN VANAF 19:30 UUR

Lees hier de volledige uitnodiging

Terug naar begin archief

6-10-2019
Doe mee met de Cleanup! Lunchwandeling voor bedrijven en instellingen

Werkt u in onze gemeente? Doe dan op dinsdag 8 oktober tijdens uw lunchwandeling mee met de Gilze en Rijen Cleanup!

opruimactie

Gaat u mee op pad tegen zwerfafval?

We nemen tijdens de lunchwandeling een grijper en zakken mee en ruimen het zwerfafval op. Doet u mee met deze Cleanup tijdens de Week van de Duurzaamheid? En neem gerust uw collega's mee. Wij zorgen voor grijpers en zakken. Medewerkers van de gemeente doen ook mee aan deze actie.

Hoe meldt u zich aan?

Meld u voor 1 oktober aan via dit formulier. Wij nemen dan contact met u op. Hebt u vragen over deze actie? Bel dan met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0161. Samen zetten we ons in voor een schone omgeving zonder zwerfafval.

Ander moment?

Wilt u op een ander moment zwerfafval opruimen? Bijvoorbeeld tijdens World Cleanupdag of Landelijke Opschoondag. Dat kan. U kunt via de gemeente materialen lenen. Neem hiervoor contact op via bovengenoemd telefoonnummer.

Terug naar begin archief

20-9-2019
Interview Henk de Groot & Voortuinactie 2019

Voor onze nieuwe actie samen met Leystromen en de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, interviewden we Henk de Groot: voorzitter van Uw Huurdersraad.

"UwHuurdersraad wil graag meedenken over de onderwerpen die actueel zijn en die voor de huurder ook makkelijk inpasbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat de onderwerpen u aanspreken en ons helpen om de doelstelling van een goed duurzaamheidsbeleid te behalen. Iedereen binnen de doelgroep moet mee kunnen doen en het moet uitdagend zijn om mee te doen met de activiteit."

"Al jaren zetten we ons in voor het klimaat en duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat wij als organisatie wel het verschil kunnen maken en dat we daarmee een belangrijke taak hebben in onze woonkernen. Begin 2019 hebben we Babette Porcelijn (schrijfster van het boek 'De verborgen impact') uitgenodigd om ons mee te nemen naar ons eigen leefpatroon en hoe we daarin ons zouden kunnen aanpassen. Deze lezing leerde ons dat het, met een beetje logisch nadenken, haal baar is om een goed resultaat te kunnen halen. Voor ons zelf, maar ook voor de leefomgeving. Afgelopen voorjaar hebben we met dezelfde partijen, en subsidie van het Buurtwaterfonds, ook een regentonactie georganiseerd. Deze actie was een groot succes en de tonnen waren binnen no-time alle 300 vergeven"

voortuinactie 2019

"We kiezen nu voor een andere aanpak. In samenwerking met de partners kiezen we voor een aanleg van de voortuin. We hebben ons nu twee jaar achter elkaar ingezet voor wateropvang. En daarom kiezen we er dit jaar voor om eens te kijken naar de voortuinen. Veel voortuinen zijn versteend en wij denken dat groener moet. Daarom zetten we tijdens deze actie in als ontwerpwedstrijd. Hierbij kunt u €500 winnen om uw voortuin te verduurzamen. Het beste ontwerp wint!"

In de bijgaande folder leest u meer over de actie.

DOE MEE, maak kans op een leuke financiële bijdrage van ons en laat aan uw buurt zien dat een klimaatvriendelijke tuin ook heel erg mooi kan zijn.

Terug naar begin archief

28-6-2019
WOONBOND EN AEDES: Verduurzaming corporatiewoningen niet op kosten huurders

Woonbond

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger uit gaat vallen, bijvoorbeeld door de verhoging van de gasprijs.

Aedes en de Woonbond zijn betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Het akkoord moet duidelijkheid bieden hoe alle partijen aan de slag gaan en hoe ze samenwerken bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Gedurende de maanden dat het kabinet het conceptakkoord in beraad had, zijn de plannen voor de gebouwde omgeving nauwelijks gewijzigd.

Geen hogere energierekening huurders
'Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders', zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. 'Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.' 'Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het Klimaatakkoord', aldus Woonbond-directeur Paulus Jansen. 'Maar wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoorbeeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas.' Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen.

Versnellen alleen met extra geld
Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. Doelstelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en huurders krijgen een zuiniger en comfortabeler woning. De financiële ruimte van corporaties biedt echter geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Dat kan alleen met extra geld van de overheid. Onder andere de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing is daar debet aan, die kost corporaties jaarlijks miljarden aan investeringsruimte. Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Korte termijn versnelling: de Startmotor
In het kader van het Klimaatakkoord is inmiddels wel het project De Startmotor begonnen, bedoeld om wel op korte termijn aan de slag te gaan. De doelstelling is om de komende jaren 100.000 huurwoningen sneller van het gas te halen. Dat kan door middel van aansluiting op een warmtenet of door het plaatsen van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller). Woningcorporaties hebben inmiddels 200.000 huizen geïnventariseerd waarbij dat mogelijk is. Het project kan starten omdat het kabinet er een half miljard voor heeft gereserveerd als aanvulling op de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

4-4-2019
Huurders zijn groot deel inkomen kwijt aan wonen

Woonbond

Huurders van een woning besteden gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen aan wonen. Voor huiseigenaren ligt dat percentage, de 'woonquote', op 29 procent. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van het WOON-onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gat tussen kopers en huurders is bovendien groter geworden. Het CBS geeft aan dat dat niet te verklaren is door inkomensverschillen, maar door een groter verschil in gemiddelde woonlasten.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

13-3-2019
Morgen begint vandaag

Wij als bestuur van UwHuurdersraad organiseren samen met Leystromen een speciaal EVENT op 26 maart a.s. Het is gratis maar u moet zich wel inschrijven via de webpagina van Leystromen.

Babette Porcelijn

Babette Porcelijn is door ons uitgenodigd om de inwoners van onze mooie woonkernen mee te nemen in wat zij noemt "DE VERBORGEN IMPACT"

We willen allemaal onze aarde behouden en overdagen aan om onze kinderen en kleinkinderen. Die taak hebben we allemaal en Babette zal ons meenemen in haar onderzoek wat wij daar als consument en inwoner aan kunnen doen. Door meer bewust om te gaan met eten en spullen aanschaffen kunnen we gezamenlijk veel doen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Neem gerust uw vrienden mee naar deze bijzondere avond en laat u verrassen wat we gezamenlijk kunnen bereiken.

Terug naar begin archief

24-12-2018
Huurder met geld moet weg of kopen

Inleiding:
We komen ruim 100.000 woningen tekort. Klinkt veel en dat is het ook. Er zijn in ons land 7,6 miljoen huishoudens en maar 7,5miljoen woningen. Die 7,5 miljoen woningen zijn grofweg te verdelen in 4,3 koophuizen en 3,2 miljoen huurhuizen waarvan het merendeel sociale huurwoningen zijn.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Telegraaf

Terug naar begin archief

17-12-2018
Leystromen, gemeente Baarle-Nassau en Thebe ondertekenen prestatieafspraken

Ontwikkeling Gasterij in nieuw woonzorgcentrum Janshove

Baarle-Nassau – Leystromen, de gemeente Baarle-Nassau en zorgorganisatieThebe dragen gezamenlijk bij aan de financiering van de ontwikkeling van ontmoetingsplek De Gasterij. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het behalen van maatschappelijke doelen. Deze 'prestatieafspraken' zijn gisteren door alle drie de partijen ondertekend.

De Gasterij is een vertrouwde ontmoetingsplek voor bewoners van Janshove en voor buurtbewoners in Baarle-Nassau. Die functie is van maatschappelijk belang in de gemeente. De gemeente Baarle-Nassau draagt daarom eenmalig bij aan de ontwikkeling van De Gasterij vanuit het Wmo-budget. Daarmee draagt zij actief bij aan de participatie van ouderen in een volwaardige woonzorgomgeving.

Op de locatie van Woonzorgcentrum Janshove realiseert Thebe vervangende nieuwbouw voor zware zorg en een aantal zelfstandige appartementen. Leystromen ontwikkelt er 24 appartementen voor senioren. De bouw voor de zware zorg start in 2020; de ontmoetingsruimte medio 2021. Leystromen start met de bouw van de appartementen in de loop van 2022.

Bron: Leystromen, Thebe en gemeente Baarle Nassau

Terug naar begin archief

13-11-2018
Verhuurders gaan betalen voor Huurcommissie

Verhuurders gaan met ingang van 2018 jaarlijks een verhuurderbijdrage betalen voor het werk van de Huurcommissie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Woonbond

De bijdrage geldt voor verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50 huurwoningen hadden met een huur onder € 710,68. Verhuurders betalen een vast tarief per woning, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief € 2,36 per woning. Voor een verhuurder met 1000 huurwoningen komt dit dus neer op € 2.242,-. De verhuurderbijdrage moet niet worden verward met de verhuurderheffing, de miljardenbelasting die verhuurders aan het rijk betalen.

Onacceptabel
Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, vindt de maatregel een afwenteling op de corporaties van publieke kosten voor rechtsbescherming. 'De Huurcommissie is een goedkoop alternatief voor de rechter, in andere sectoren betalen partijen ook geen aparte bijdrage voor de bekostiging van de rechtsgang. Door de vrijstelling van verhuurders met minder dan 50 woningen en woningen boven € 711,- worden de kosten ook nog eens zeer selectief in rekening gebracht bij de sociale huursector. Dat vinden wij onacceptabel.'

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

18-10-2018
Meldpunt Energiealarm loopt storm

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76% geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40% heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht.

Woonbond

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

28-9-2018
Huurders met lage inkomens zien energierekening fors stijgen
Woonbond

De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld €127.Op de lange termijn (tot 2050) loopt het effect van het klimaatbeleid op. Dat raakt lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens. Volgens onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Dat is niet te dragen voor deze huishoudens.

Daarom opent de Woonbond een Meldpunt Energiealarm en roept huurders met hoge energierekeningen op om een melding te doen op het Meldpunt. Met de meldingen wil de Woonbond laten zien welke problemen er zijn met hoge energiekosten in huurwoningen.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Woonbond
Auteur: Marcel Trip

Terug naar begin archief

21-9-2018
EC DuurzaamheidRielGoirle boekt uitstekende resultaten

EC duurzaamheid

Daar we de aarde langzaam aan het "opbranden" zijn, wordt duurzame energie steeds belangrijker. Zo zijn er steeds meer particuliere initiatieven met betrekking tot investeringen in duurzame energie. Één van die initiatieven is "Energie Coöperatie Duurzaam RielGoirle u.a." Met hun eerste zonne-installatie hebben de investeerders een rendement gehaald van 6.5%. Vergelijk dat eens met de huidige rente op uw spaarrekening…

Nieuwsgierig geworden. Lees dan hier het volledige stuk.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

21-9-2018
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg aan huis

Goolse Gids

De landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is op zoek naar vrijwilligers in de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Vrijwilligers worden opgeleid, krijgen een intensieve cursus om de juiste aandacht en zorg te kunnen bieden in de thuissituatie bij mensen die terminaal zijn, en eventueel ook in een instelling. Om de mantelzorger af en toe wat druk van de schouders te nemen.

Hebt u na het lezen van deze inleiding interesse of wilt u meer informatie klik dan hier voor de volledige tekst.

Bron: Ons Weekblad

Schrijver: Jeanny Wouters

Terug naar begin archief

19-9-2018
Eindelijk alles op één plek: de Gôolse Gids

Goolse Gids

Heden-ten-dage is internet als bron van informatie niet meer weg te denken. Het gebeurt helaas nog vaak dat de informatie die u zoekt "verspreid" over het internet te vinden is. In Goirle en Riel hebben ze daar nu een oplossing voor bedacht. Voor de plaatsen Goirle en Riel is informatie over vrijwilligers en beroepskrachten voor zorg en welzijn binnenkort te vinden in de GÔOLSE GIDS.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Alles over dit initiatief kunt u lezen in bijgevoegd stuk.

Bron: Goirles Belang

Terug naar begin archief

19-9-2018
Broer van overleden Jayden Wilbrink verzameld doppen voor KiKa

Kika

Kanker is een vreselijke ziekte waar jong en oud door kunnen worden getroffen. Door onderzoek wordt er steeds vaker een behandelplan gevonden wat levensverlenging mogelijk maakt en het leven nog altijd 'leefbaar' is. Er zijn ook al diverse vormen van kanker welke kunnen worden genezen. Gelukkig!

Dat ook kinderen door kanker kunnen worden getroffen is onvoorstelbaar, maar helaas de keiharde realiteit. Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) streeft ernaar om kanker op termijn bij kinderen uit te bannen. Om dit doel te bereiken is er geld, veel geld, nodig. Één van de acties om geld in te zamelen is het verzamelen van plastic doppen door Yannick van Middelkoop. Zijn elfjarige broer overleed dit jaar aan de gevolgen van acute leukemie. Lees hier het complete verslag van deze actie.

Bron: Gilze en Rijen

Schrijver: Brigitte Laurijsen

Terug naar begin archief

20-9-2018
Betaalbaarheid

Onderhandelaars bereiken geen sociaal huurakkoord
Persbericht

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen.

Er zou een 'inflatievolgend' huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met €50-200 omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel. De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.'

Bron: persbericht

Terug naar begin archief

18-9-2018
Nieuws Woning in Zicht

woning in zicht

Per 1 oktober betaal je minder voor inschrijving en verlenging!
Prinsjesdag staat in het teken van het beroemde koffertje. Helemaal in stijl vertellen we je vandaag over het koffertje van Woning in Zicht. Daarin zit goed nieuws: we verlagen het inschrijf- en verlengingsgeld! Je betaalt voortaan 8 euro om je in te schrijven of om je bestaande inschrijving te verlengen.

Klik hier om de volledige online nieuwsbrief te bekijken

Bron: Woning in Zicht

Terug naar begin archief

17-9-2018
Regentonactie Gilze Rijen

regenton 100 liter

ACTIE
Afgelopen zomer is er een nieuw hitterecord gevestigd in Gilze en Rijen, dat was te merken. Tuinen, perken en gras lagen er dor en verdroogd bij. Er werd opgeroepen zuinig te doen met drinkwater. Tijdens de Week van de ons Water is het dan ook logisch dat Uw Huurdersraad, Leystromen en gemeente Gilze en Rijen aandacht besteden aan de droogte van deze zomer met een passende actie.

U kunt zich vanaf maandag 17 september t/m 27 september 2018 inschrijven voor een regenton!

Let op: de actie geldt alleen voor inwoners van Gilze Rijen!

Terug naar begin archief

20-8-2018
Weg met de plaagdiertjes!
plaagdiertjes

Ongenode zomergasten: de bedwants, fruitvlieg, mug en slak.

Bedwants
De bedwants (ook wel wandluis of bed bug genoemd) rukt op. Ze reizen mee in de bagage van toeristen en ook de toegenomen handel in tweedehands meubels is een oorzaak. Het is zeer hardnekkig ongedierte dat je slapeloze nachten kan bezorgen, door de jeukende bultjes die de beten veroorzaken en kunnen worden verward met muggenbulten. Bedwantsen zijn lastig te herkennen, omdat ze zich verstoppen op onzichtbare plekken, zoals naden, kieren, randen van plafonds en het uiteinde van je bed of bank. Bedwantsen zijn lastig te bestrijden. Je kunt proberen alles heel goed schoon te maken, ook alle kieren, randen en naden. Het meest simpele is plakband rondom je bed, dan komen ze vast te zitten. Je kunt ook een bestrijdingsmiddel of stoom gebruiken.

Fruitvlieg
Aquariumhouders houden van fruitvliegen, omdat ze goed voedsel zijn voor hun vissen. Anderen zijn er minder enthousiast over, omdat fruitvliegen zich in korte tijd tot een ware plaag kunnen ontwikkelen. Een wijfje kan per dag wel 300 tot 900 eitjes leggen die zich binnen twee weken ontwikkelen tot een volwassen fruitvlieg. Zo kan één overrijpe banaan een ware plaag veroorzaken. Bestrijd ze door overrijp fruit weg te gooien, flink te luchten en te stofzuigen. Voorkomen is natuurlijk nog beter. Houd de keuken schoon, bewaar fruit en groente in afgesloten bakken en sluit de vuilnisbak goed af.

Mug
Muggen leven altijd in de buurt van water omdat de larven hierin opgroeien. De muggensoorten in Nederland zijn voor de mens meer hinderlijk dan gevaarlijk. Ze zoemen en steken, wat jeukende bulten oplevert. De gevaarlijke soorten (bijvoorbeeld de malariamug en de tijgermug die dengue en gele koorts veroorzaakt) komen gelukkig in ons land (nog) niet voor. Bestrijd ze door anti-muggenspray met DEET erin of citroengeur (bijvoorbeeld citroenplant). Ook wierook en de damp van plantaardige oliën kunnen helpen. En uiteraard het plaatsen van horren voor de ramen (en deuren).

Slak
(Naakt)slakken zijn zomers heel actief en eten wat voorhanden is dus in een (moes)tuin zullen ze ook op gekweekte planten afkomen. Een slakloze tuin is een illusie! Het helpt om natuurlijke vijanden van de slak aan te trekken zoals de zanglijster, spreeuw, merel, spitsmuis, egel, slang, hagedis, kikker, pad, loopkever en duizendpoot. Laat ook kippen rondscharrelen. Die zijn dol op slakken. Je kunt een fysieke barrière om je plantenperken aanleggen waar slakken niet overheen komen, zoals borstels, plastic flessen met scherpe randen, cloches, minikasjes of kopertape. Je kunt slakken doden door ze te lokken naar ingegraven potjes met bier of slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat (gebruik niet die op basis van metaldehyde, want die doden ook egels en vogels).

Informeer bij gemeente of verhuurder
Veel gemeenten en verhuurders zetten zich in om over plaagdieren te informeren en adviseren en het ongedierte daar waar noodzakelijk te bestrijden. Informeer dus altijd eerst even naar de mogelijkheden, voordat u zelf een ongediertebestrijder inschakelt.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

23-5-2018
Woonbond ondertekent Nationale Woonagenda
woonbond

Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende vandaag namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

Lees hier het volledige artikel van Marcel Trip.

Bron: Woonbond

Terug naar begin archief

leystromen woonbond oisterwijk hilvarenbeek

logo blokjes