UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Welkom

Nieuwe vorm van huurdersparticipatie 2021

Vereniging UwHuurdersraad heeft ondanks de betrekkelijke rust ten gevolge van de coronacrisis een turbulente periode achter de rug. Na de bewonersavonden en de ledenvergadering van eind 2019 waren de verwachtingen m.b.t. de huurdersparticipatie hooggespannen. Na de jaarwisseling wilden we een nieuw actieplan maken voor het jaar 2020. Hierbij hebben we tevens een plan van aanpak gemaakt voor de samenwerking van UwHuurdersraad met andere huurdersverenigingen in een nieuw samenwerkingsverbandmet de naam Stichting Huurders Leystromen (SHL). Helaas hebben we slechts twee maanden kunnen werken aan het ideaal, dat alle partijen voor ogen stond. Tot de datumvan 15 maart verliep alles volgens plan, maar een dag later werden de overheidsmaatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus en COVID-19 tegen te gaan. Door de pandemie zag de wereld er opeens heel anders uit. Alle plannen, actiepunten en bijeenkomsten van UwHuurdersraad kwamen plotseling te vervallen.

Coronacrisis raakt ook UwHuurdersraad

Toen de eerste besmettingsgolf een feit was waren we juist gestart met het maken van nieuwe prestatieafspraken (gemeente, Leystromen en huurdersverenigingen) om gezamenlijk beleid te formuleren en uit te voeren voor de jaren 2020 en 2021 en met de ontwikkeling van een nieuwe visie huurontwikkeling en beleid voor de komende jaren (herziening na 4 jaar van beleid). Verder stond de selectie en benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen op het programma, evenals een samenwerkingmet Oisterwijk, omdat de huurdersorganisatie in deze gemeente werd opgeheven. Alles was gericht op een samenwerking met SHL om te komen tot een nieuwe, gezonde huurdersorganisatie voor alle huurders in het werkgebied van Leystromen. Een ander belangrijk aandachtspunt was het formuleren van een jaarplanning voor 2020 in verband met overleg en adviesaanvragen van Leystromen naar de huurdersorganisaties toe.

De coronacrisis heeft er helaas voor gezorgd, dat we onze plannen niet of slechts in beperkte mate hebben kunnen realiseren. In maart 2020 was het vanwege corona zoals gezegd gedaan met alle goede voornemens. De pandemie heeft een grote impact en raakt de hele samenleving, inclusief UwHuurdersraad. Na het wennen aan de omstandigheden wordt er in april voor gekozen om voorlopig digitaal samen te werken en alle vergaderingen en bijeenkomsten op die wijze in te vullen. Een situatie die verre van ideaal blijkt te zijn. De digitale samenwerking gaat ten koste van slagkracht en motivatie. Helaas verwateren de eerdere contacten met mogelijke huurders in Oisterwijk, die aanvankelijk mee willen denken met de nieuwe stichting. In september wordt duidelijk dat de beoogde samenwerking tussen beide huurdersorganisaties (UwHuurdersraad en Hilvarenbeek niet kan rekenen op voldoende chemie. Dat is ook op persoonlijk vlak het geval.

In oktober wordt vanuit Leystromen een adviesaanvraag naar de huurdersorganisaties gestuurd, waarbij wij ons best hebben gedaan om de 'zwakkere groepen' te beschermen. Het gaat om een ambitieus plan en dito begroting, waarbij de huurder wederom met renovatie en energetische maatregelen geconfronteerd wordt. Dit komt mede omdat ook afspraken zijn gemaakt dat in 2023 de huizen een gemiddeld energielabel 'B' moeten hebben.

 

 

De bijzondere omstandigheden in 2020 hebben er jammer genoeg voor gezorgd, dat van onze eerder geformuleerde doelstellingen en plannen weinig terecht is gekomen. En ook in de eerste helft van 2021 heeft de coronacrisis z'n sporen achtergelaten. Het maakt in elk geval duidelijk dat we zo spoedig mogelijk na de coronaversoepelingen nog serieuzer werk moeten maken van de belangenbehartiging en huurdersparticipatie. We hebben in zekere zin anderhalf jaar verloren en we moeten alles in het werk stellen om de schade te beperken of liever nog om een inhaalslag te maken. We maken ons als huurdersorganisatie bijvoorbeeld ernstig zorgen om de (on)betaalbaarheid van huren en wonen, zeker na dit coronatijdperk. De economische gevolgen van het coronavirus voor de korte en langere termijn hebben we nog niet in het vizier, maar we denken als bestuur dat veel mensen (huurders en particuliere woningeigenaren) in financieel opzicht enkele zware jaren voor hun kiezen krijgen.

Startersgroep alternatief voor UwHuurdersraad

Nu we langzaam in kleine stappen uit de coronacrisis komen is het moment daar om de behartiging van de belangen van de huurders van Leystromen meer toekomstbestendig te maken. Het is gebleken dat er steeds minder draagvlak was en is voor de huidige vorm van participatie, die wordt gekenmerkt door decentralisatie. De verschillende groepen huurders van Leystromen in Midden-Brabant hebben in zekere zin hun eigen agenda, die begrijpelijkerwijs is afgestemd op hun lokale situatie. Dat heeft in bepaalde gevallen niet positief uitgepakt voor de huurdersorganisaties. Het is lastig opereren als de neuzen niet altijd in dezelfde richting wijzen. Dat is geen verwijt, maar een nuchtere vaststelling waarvan we moeten leren. Het moet in de visie van het bestuur van UwHuurdersraad het vertrekpunt zijn voor een nieuwe manier van belangenbehartiging, die door een meer centrale aanpak recht doet aan alle huurders en alle partijen en gemeenten in het verzorgingsgebied van Leystromen.

Om de huurdersparticipatie te verankeren en verbeteren is een alternatieve vorm ontwikkeld. In de maanden januari en februari hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met huidige bestuurders en een aantal nieuwe mensen, die samen een startersgroep hebben opgezet voor een nieuwe manier van belangenbehartiging. Om deze nieuwe vorm van participatie te doen slagen wordt deze startersgroep begeleid en geadviseerd door een extern bureau. De doelstelling is dat de startersgroep per 1 juli 2021 alle taken gaat overnemen van de huidige huurdersverenigingen (Hilvarenbeek en Rijen). Het bestuur van onze vereniging ondersteunt deze nieuwe vorm van participatie van harte en hoopt dat ook de leden van UwHuurdersraad deze startersgroep positief zullen ontvangen. Die bestaat uit een groep enthousiaste mensen, waarin veel deskundigheid aanwezig is en die bij haar werkzaamheden bovendien een beroep kan doen op een professioneel extern adviesbureau.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) die binnenkort zal plaatsvinden kunnen onze leden zich uitspreken over deze nieuwe vorm van huurdersparticipatie. Mocht deze ALV door (nieuwe) coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden, dan kunnen de leden schriftelijk aangeven of ze instemmen met de startersgroep. Over de te volgen procedure zult u dan tijdig worden ingelicht.

Bestuur UwHuurdersraad

maatschapwij

Als iedereen iets kleins doet, doen we samen iets groots. Kom in actie en doe mee met De Groene Golf

De ecologische uitdagingen van dit moment zijn gigantisch. Maar dat betekent niet dat we er niks aan kunnen doen. Sterker nog, met iedere keuze die we maken kunnen we de aarde een hart onder de riem steken. De Groene Golf – een campagne opgezet door jonge professionals – daagt heel Nederland uit om de komende maanden een groene belofte te doen. Om zo samen een golf van duurzaamheid te creëren. Doe je mee?

Lees hier verder en doe mee!


logo blokjes