UwHuurdersraad gaat voor duurzaamheid!

logo blokjes

Welkom en afscheid

Vereniging UwHuurdersraad heeft een turbulente periode achter de rug. Na de bewonersavonden en de ledenvergadering van eind 2019 waren de verwachtingen m.b.t. de huurdersparticipatie hooggespannen. Na de jaarwisseling wilden we een nieuw actieplan maken voor het jaar 2020. Hierbij hebben we tevens een plan van aanpak gemaakt voor de samenwerking van UwHuurdersraad met andere huurdersverenigingen in een nieuw samenwerkingsverband met de naam Stichting Huurders Leystromen (SHL). Helaas hebben we slechts twee maanden kunnen werken aan het ideaal, dat alle partijen voor ogen stond. Tot de datum van 15 maart verliep alles volgens plan, maar een dag later werden de overheidsmaatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De wereld zag er opeens heel anders uit. Alle plannen, actiepunten en bijeenkomsten van UwHuurdersraad konden plotseling in de ijskast.

Toen de eerste besmettingsgolf een feit was waren we juist gestart met het maken van nieuwe prestatieafspraken (gemeente, Leystromen en huurdersverenigingen) om gezamenlijk beleid te formuleren en uit te voeren voor de jaren 2020 en 2021 en met de ontwikkeling van een nieuwe visie huurontwikkeling en beleid voor de komende jaren (herziening na 4 jaar van beleid). Verder stond de selectie en benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen op het programma, evenals een samenwerking met Oisterwijk, omdat de huurdersorganisatie in deze gemeente werd opgeheven. Alles was gericht op een samenwerking met SHL om te komen tot een nieuwe, gezonde huurdersorganisatie voor alle huurders in het werkgebied van Leystromen. Een ander belangrijk aandachtspunt was het formuleren van een jaarplanning voor 2020 in verband met overleg en adviesaanvragen van Leystromen naar de huurdersorganisaties toe.

De coronacrisis heeft er helaas voor gezorgd, dat we onze plannen niet of slechts in beperkte mate hebben kunnen realiseren. De pandemie heeft een grote impact en raakt ook UwHuurdersraad. In april 2020 wordt besloten om voorlopig digitaal samen te werken en alle vergaderingen en bijeenkomsten op die wijze in te vullen. De digitale samenwerking gaat ten koste van slagkracht en motivatie. Helaas verwateren de eerdere contacten met mogelijke huurders in Oisterwijk, die aanvankelijk mee willen denken met de nieuwe stichting. In september wordt duidelijk dat de beoogde samenwerking tussen beide huurdersorganisaties (UwHuurdersraad en Hilvarenbeek) inhoudelijk en persoonlijk niet kan rekenen op voldoende chemie. In oktober wordt vanuit Leystromen een adviesaanvraag naar de huurdersorganisaties gestuurd, waarbij wij ons best hebben gedaan om de 'zwakkere groepen' te beschermen. Het gaat om een ambitieus plan en dito begroting, waarbij de huurder wederom met renovatie en energetische maatregelen geconfronteerd wordt. Dit komt mede omdat ook afspraken zijn gemaakt, dat in 2023 de huizen een gemiddeld energielabel 'B' moeten hebben.

Ook in de eerste helft van 2021 heeft de coronacrisis z'n sporen achtergelaten. Daarom moeten we vanaf nu nog serieuzer werk maken van de belangenbehartiging en huurdersparticipatie. We hebben in zekere zin anderhalf jaar verloren en moeten alles in het werk stellen om de schade te beperken of liever nog om een inhaalslag te maken. Nu we langzaam uit de coronacrisis komen is het moment aangebroken om de behartiging van de belangen van de huurders van Leystromen meer toekomstbestendig te maken. Het is gebleken dat er steeds minder draagvlak was voor de huidige vorm van participatie, die wordt gekenmerkt door decentralisatie.

 

 

De verschillende groepen huurders van Leystromen in Midden-Brabant hebben in zekere zin hun eigen agenda, die begrijpelijkerwijs is afgestemd op hun lokale situatie. Dat heeft in bepaalde gevallen niet positief uitgepakt voor de huurdersorganisaties. Het is lastig opereren als de neuzen niet altijd in dezelfde richting wijzen. Dat is geen verwijt, maar een nuchtere vaststelling waarvan we moeten leren. Het moet in de visie van het bestuur van UwHuurdersraad het vertrekpunt zijn voor een nieuwe manier van belangenbehartiging, die door een meer centrale aanpak recht doet aan alle huurders en alle partijen en gemeenten in het verzorgingsgebied van Leystromen.

Om de huurdersparticipatie te verankeren en verbeteren is een alternatieve vorm ontwikkeld. In de maanden januari en februari hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met huidige bestuurders en een aantal nieuwe mensen, die samen een startersgroep hebben opgezet voor een nieuwe manier van belangenbehartiging. Om deze nieuwe vorm van participatie te doen slagen wordt deze startersgroep begeleid en geadviseerd door een extern bureau. De doelstelling is dat de startersgroep per 1 augustus 2021 alle taken zal overnemen van de huidige huurdersverenigingen (Hilvarenbeek en Rijen) en gaat opereren als onderdeel van de Stichting Huurders Leystromen (SHL).

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 22 juli 2021 konden onze leden zich uitspreken over de toekomst. Daaruit bleek dat zij zich unaniem achter het voorstel van ons bestuur schaarden, om de vereniging UwHuurdersraad op te heffen en te kiezen voor de nieuwe vorm van huurdersparticipatie.

Inmiddels is SHL van start gegaan, die de belangen wil behartigen van de huurders in de zes gemeenten en zeventien kernen waarin Woonstichting Leystromen sociale huurwoningen aanbiedt.

Vanuit de kernen die tot nu toe door UwHuurdersraad werden vertegenwoordigd hebben mensen uit Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Gilze-Rijen zitting in het bestuur van de nieuwe huurdersvertegenwoordiging SHL. Alleen Alphen en Baarle-Nassau worden nog niet vertegenwoordigd, maar er worden straks werkgroepjes gevormd waarbij zeker mensen uit die twee plaatsen gevraagd zullen worden om deel te nemen.

Elke inwoner van de zeventien kernen die zich betrokken voelt bij sociaal huren kan zitting nemen in de lokale commissie van zijn of haar gemeente. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen met naam, plaats en motivatie naar het adres LC@HuurdersLeystromen.nl

 

 

Het bestuur van UwHuurdersraad heeft de afgelopen jaren vruchtbaar samen kunnen werken met een groot aantal leden van de vereniging en andere mensen die zich hebben ingezet voor UwHuurdersraad en de behartiging van de belangen van onze huurders. U bent voor ons een belangrijke steun geweest, ook in de moeilijke tijden die achter ons liggen. Het aftredend bestuur dankt u allen voor het in ons gestelde vertrouwen en wenst u veel geluk en gezondheid toe in de toekomst.

Bestuur UwHuurdersraad

maatschapwij

Als iedereen iets kleins doet, doen we samen iets groots. Kom in actie en doe mee met De Groene Golf

De ecologische uitdagingen van dit moment zijn gigantisch. Maar dat betekent niet dat we er niks aan kunnen doen. Sterker nog, met iedere keuze die we maken kunnen we de aarde een hart onder de riem steken. De Groene Golf – een campagne opgezet door jonge professionals – daagt heel Nederland uit om de komende maanden een groene belofte te doen. Om zo samen een golf van duurzaamheid te creëren. Doe je mee?

Lees hier verder en doe mee!


logo blokjes